בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 06/2022

מכרז לביצוע הקמת קונסרבטוריון במגרש 902 בשכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות

  • מועד פרסום: 03.08.2022
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 10.08.2022
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 18.09.2022

 

1. החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע”מ מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשר בהסכם לביצוע הקמת קונסרבטוריון במגרש 902 בשכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות, בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז (להלן: “המכרז”).
2. רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים המפורטים במסמכי המכרז המפורסמים בכתובת: www.hacal.co.il, תחת לשונית מכרזים פתוחים.
3. ישיבת הבהרות תיערך ביום רביעי ה- 10.08.2022 בשעה 13:00 הן באופן פרונטלי והן באמצעות אפליקציית זום . ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה (לא) חובה.
4. על המשתתפים המעוניינים להשתתף בישיבה הפרונטלית להגיע למשרדי החברה ברחוב דם המכבים 35 , מע”ר מודיעין.
5. לשם השתתפות בישיבה באמצעות אפליקציית הזום, על המציעים לפנות למשרדי החברה באמצעות מייל שכתובתו michrazim@hacal.co.il עד ליום 09.08.2022 בשעה 15:00 על מנת שמזכירות החברה תרשום את המציע ותשלח למציע קישור השתתפות לפגישת ההבהרות באמצעות אפליקציית זום .
6. מסמכי המכרז יופיעו במלואם באתר מיום רביעי ה 03.08.2022 וימכרו במשרדי החברה תמורת 2,000 ₪ ובתוספת מע”מ כחוק, החל מ- 07.08.2022 בתאום מראש. טל. 08-9707515/7 .
7. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ראשון ה- 18.9.2022 עד השעה 12:00 במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע”מ, בכתובת רחוב דם המכבים 35 , מע”ר מודיעין.
8. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

תנאי סף
1. רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
א. אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור – תיפסל.
ב. משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע”י עו”ד/רו”ח של החברה.
ג. משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם השותפויות ואשור של עו”ד/רו”ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.
2. הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים 2015 ועד למועד פרסום המכרז החל בביצוע והשלים כקבלן ראשי, לפחות שלושה (3) מבני ציבור, כאשר כל מבנה הינו בגודל של לא פחות מ- 2,000 מ”ר והכולל אולם מופעים עם לפחות 200 מושבים ובמה.
מובהר כי לצורך סעיף זה יוכרו), בתי מלון, בתי ספר, בתי חולים בתי אבות/דיור מוגן, מועדוני נופש, היכלי ספורט, היכלי תרבות, אוניברסיטאות/מכללות אקדמיות כמבני ציבור.
מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש בתנאי זה הינו של אדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.
3. הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ”ט-1969, בסיווג: 100 ג’ (4) . למען הסר כל ספק, על המציע לצרף רישיון בתוקף. אי המצאת האישור כאמור, תביא לפסילת המשתתף.

4. המציא לחברה ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן כנספח 4 לחוברת תנאי המכרז, ע”ס 1,000,000 ₪ (במילים: מיליון שקלים חדשים), שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת ועל שם המשתתף.
על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 02.11.2022 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.

המכרז נסגר 

חזור