בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 04/2023

לביצוע עבודות בשצ”פים 511, 513, 529 וחניון במגרש 1004 בשכונת נופים

  • מועד פרסום: 17.05.2023
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 28.05.2023
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 14.06.2023

1. החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע”מ מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשר בהסכם לביצוע עבודות בשצ”פים 511, 513, 529 וחניון במגרש 1004 בשכונת נופים בעיר מודיעין-מכבים-רעות,  בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז (להלן: “המכרז”).

2.מסמכי המכרז במלואם מפורסמים באתר האינטרנט המקוון, בכתובת  https://bids.dekel.co.il . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות.

  1. ישיבת הבהרות תיערך ביום ראשון 28.05.2023 בשעה 13:00 הן באופן פרונטלי והן באמצעות אפליקציית זום . ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה (לא) חובה
  2. המעוניינים להשתתף בישיבה  הפרונטלית להגיע למשרדי החברה ברחוב דם המכבים 35 , מע”ר מודיעין מכבים רעות.
  3. לשם השתתפות בישיבה באמצעות אפליקציית הזום, על המציעים לפנות למשרדי החברה באמצעות מייל שכתובתו michrazim@hacal.co.il  עד לתאריך 28.5.2023 בשעה 10:00 על מנת שמזכירות החברה תרשום את המציע ותשלח למציע קישור השתתפות לפגישת ההבהרות באמצעות אפליקציית זום .
  4. מסמכי המכרז יופיעו במלואם באתר חברת “דקל” מיום רביעי 17.05.2023  וימכרו תמורת 2,000 ₪ ובתוספת מע”מ כחוק באמצעות מערכת סליקת כרטיסי אשראי במערכת דקל בלבד.  אי השתתפות מציע במכרז מסיבה כלשהי, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה, וכן ביטול של ההזמנה על ידי החברה, לא יהוו עילה להחזרת התשלום. ככל שיהיו שאלות בעניין רכישת מסמכי המכרז, המציעים רשאים לפנות באמצעות מערכת דקל בלבד.
  5.  הגשת ההצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 14.06.2023 לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
  6. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

המכרז נסגר

קבלן זוכה- יצ-אר בע”מ 

חזור