בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x

פעילות החברה

מדיניות איכות :

(מאי 2016)

 • הנהלת החברה הכלכלית וצוות העובדים רואים עצמם מחויבים לחתור לשיפור מתמיד של איכות השירות ללקוחות.
 • מחויבות הנהלת החברה לחתירה לאיכות הינה בהתאמה לדרישות התקן הבינלאומי 9001 ISO מהדורת 2015 וחוקי מדינת ישראל.
 • ההנהלה תפעל בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין.
 • החברה תפעל לפיתוח העיר מודיעין מכבים רעות תוך מתן שירות איכותי, מקצועי ומוביל.
 • ההנהלה תפעל על בסיס תכניות עבודה המביאות בחשבון הן סיכונים והן הזדמנויות.
 • הצהרת האיכות של החברה תופץ בקרב כלל העובדים והלקוחות.
 • ההנהלה רואה בתהליך שיפור איכות השירות, גורם מניע להגברה תחושת הסיפוק הן של נותני השירותים מעצם עבודתם במסגרת החברה והן של מקבלי השירותים מדרך קבלת השירות.
 • ההנהלה תפעל לשיפור ולהרחבת היכולת המקצועית של העובדים. כל זאת מתוך מטרה לשתפם בתהליך שיפור איכות לשביעות רצון הלקוחות.
 • ההנהלה תפעל להידוק הקשר בין העובדים, מתוך רצון להטמיע את העיקרון של עבודת צוות. איכות הביצוע של כל אחד מהעובדים מובילה בסיכומו של דבר לשירות טוב יותר ומהווה מנוף להתייעלות תהליכי העבודה בחברה ומתן שירותים.
 • ההנהלה תפעל לשיפור ערוצי התקשורת בתוך החברה ומחוצה לה תוך הבטחת דיווח אמין, עדכני, מהיר וענייני.
 • בתהליך של שיפור איכות תקפיד ההנהלה על כינון מנגנוני בקרה פנימיים. במקביל יפותחו יעדים ומדדים למדידת תפוקות בעבודה וזאת על מנת לפעול בצורה אפקטיבית תוך שיפור מתמיד.
 • ההנהלה תפעל להגברת שיתוף הפעולה עם ספקי החברה ויועציה על מנת להבטיח המשך הספקת מוצרים ושירותים איכותיים ברמה הנדרשת.
 • ההנהלה תמשיך להיות קשובה לצרכים ולמגוון הדרישות של עיריית מודיעין מכבים רעות, שכן ציפיות, דרישות וצרכים של מקבלי השירותים מהווים תשומה חשובה בתהליך קבלת ההחלטות וקביעת סדרי העדיפות.
 • ההנהלה תמשיך לפתח את העיר מודיעין מכבים רעות ותקפיד על מתן שירות מקצועי הולם, נאות, אמין ואדיב תוך עמידה בהתחייבויות ותפעל להטמיע זאת בקרב כל עובדיה.

לקובץ החתום לחץ כאן 

 

 

מדיניות החברה הכלכלית מודיעין בנושא בטיחות ובריאות בתעסוקה

ISO 45001 • החברה הכלכלית מודיעין מחויבת לבטיחות ובריאות בתעסוקה של עובדיה ולשמירת שלום הבאים בשעריה.
 • חכ”ל תקיים מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה בהתאם לדרישות תקן 45001:2018 ISO.
 • חכ”ל מחויבת למלא את הדרישות עפ”י דין, הנוגעות לפעילותיו בנושא בטיחות ובריאות בתעסוקה וקשורות לגורמי הסיכון שעובדי חכ”ל והבאים בשעריו חשופים להם בתחום זה.
 • הנהלת החברה תקצה משאבים ואמצעים נדרשים, בהתאם לתקציבה, לצורך הפעלה תקינה של מערכת בטיחות ובריאות תעסוקתית לרבות הדרכות, ייעוץ מקצועי, ציוד מגן, אמצעי זיהוי וכיבוי אש, סקרי מפגעים וסיכונים ועוד.
 • ההנהלה תקבע יעדים בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה ותפעל להשגתם, לשיפורם ולעדכונם מדי תקופה.
 • כדי להבטיח בקרה על השגת היעדים בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית יבוצע ניטור תקופתי, סקר סיכונים, ניתוח הסיבות לחריגות ותבוצענה פעולות תיקון ומניעה להפחתת הסיכונים.
 • החברה תכלול שיקולים בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה בתהליכי פיתוח שכונות חדשות, בינוי ותשתיות ויישום תהליכים וטכנולוגיה מתקדמת בעיר מודיעין מכבים רעות ובתהליך מתן השירותים ללקוחות בשאיפה לצמצם ולמנוע השפעות בטיחותיות, בריאותיות תעסוקתיות שליליות.
 • חכ”ל תפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונות, עם הלקוחות והספקים בכל ההיבטים הנוגעים לבטיחות ובריאות בתעסוקה.
 • עובדי חכ”ל הינם שותפים במערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית וחלק בלתי נפרד מתכנונה ויישומה. השמירה על הבטיחות והבריאות התעסוקתית היא מעניינו ובאחריותו של כל אחד מהמנהלים ועובדי החברה.
 • הנהלת חכ”ל תביא לידיעת כלל העובדים, הקבלנים, מנהלי הפרויקטים וכד’ את מדיניות חכ”ל בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במטרה להבטיח את מודעותם להתחייבויות האישיות שלהם בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

 

לקובץ חתום לחץ כאן

לתעודה לחץ כאן 

תקן ISO 37001 – מערכת ניהול מניעת שוחד            

 • הנהלת החברה הכלכלית מודיעין מכבים רעות (חכ”ל) תכלול שיקולים של מניעת שוחד בתהליכי פיתוח העיר מודיעין מכבים רעות בכל הקשור לעבודה עם קבלנים ועם ספקים וכלל בעלי העניין ובתהליך מתן שירותי ביצוע לעיריית מודיעין מכבים רעות ובתהליכי עבודה מול עובדי ציבור בשאיפה למזער רמות הסיכון לרמה קבילה.
 • החברה הכלכלית תקדם פרויקטים עירוניים תוך בקרה מתמדת על שלבי העבודה בניהול פרויקטים החל מייזום פרויקט וכלה במסירתו וקבלתו. בכל אחד משלבי העבודה יושם דגש על היבטים למניעת שוחד.
 • החברה הכלכלית מודיעין מכבים רעות תקיים מערכת ניהול מניעת שוחד לפי דרישות התקן ISO 37001 בשילוב עם מערכת ניהול בב”ת ISO 45001  ומערכת ניהול איכות  ISO 9001:2015.
 • החברה הכלכלית מודיעין  מכבים רעות אוסרת כל פעילות שוחד ומקדמת פעילויות לניהול מניעת שוחד. אי ציות למדיניות מניעת שוחד עשוי לגרום להשלכות חמורות והפעלת סנקציות כנגד מפרייה.
 • ניהול מניעת שוחד הוא מעניינו של כל עובד בחברה ובאחריותו של כל אחד הממלא תפקיד בחכ”ל.
 • החברה תקיים את החוקים והתקנות, דרישות על פי דין ודרישות אחרות של מניעת שוחד במדינת ישראל הנוגעים לפעולתה.
 • ההנהלה תקצה משאבים ואמצעים נדרשים, בהתאם לתקציב וסדרי העדיפויות, לצורך הפעלה תקינה של מערכת ניהול מניעת שוחד.
 • ההנהלה תקבע יעדים למניעת שוחד ותפעל להשגתם, לשיפורם ולעדכונם מדי תקופה.
 • ההנהלה תקיים תהליך של ניטור ובקרה אחר השגת היעדים בתחום ניהול מניעת שוחד. יבוצע ניטור תקופתי וסקר סיכוני שוחד, ינותחו סיבות לחריגות ויבוצעו פעולות תיקון ומניעה על מנת להקטין את רמות הסיכון לשוחד.
 • הנהלת חכ”ל תפעל לשיתוף כלל העובדים במערכת ניהול מניעת שוחד באמצעות פורומים, ישיבות צוות, הדרכות, שקיפות מידע, פרסום פרוטוקולים, דו”חות סקרי סיכונים וכל אמצעי נדרש אחר.
 • הנהלת חכ”ל מחויבת לקידום פעילות של שיפור מתמיד בניהול מערכת מניעת שוחד ותהיה פתוחה לקבלת הצעות ורעיונות לשיפור של מערכת ניהול מניעת שוחד מכל עובד ותהווה כתובת להיוועצות דו כיוונית הן לעובד והן באמצעות העובד.
 • הנהלת חכ”ל מעודדת העלאת חששות באופן חשאי ותום לב או על סמך סברה הגיונית, ללא חשש מתגובת נגד, בכל הקשור למניעת שוחד.
 • הנהלת חכ”ל תמנה גורם ממונה על עמידה בדרישות מניעת שוחד ותסביר לעובדים את סמכויותיו ועצמאותו בכל הקשור למניעת שוחד.
 • חכ”ל תפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונות לרבות עם עיריית מודיעין מכבים רעות, עם הלקוחות והספקים בכל ההיבטים הנוגעים לניהול מניעת שוחד.

לקובץ חתום לחץ כאן

פעילות קבלנית

תכנון וביצוע פרויקטים בתחום התחבורה, שצ”פים , הקמת מבנה ציבור, תשתיות ,מגרשי ספורט.

פעילות יזמית

תכנון וביצוע פרויקטים  בתחום הייזום  לאחר בחינה כלכלית שיהוו מקור הכנסה לעירייה כמפורט : הקמת בית חברות עירוניות , הקמת בתי קפה,  בריכה עירונית חדר כושר, גני ילדים להשכרה ,מבנה רב תכליתי ,מגרשי טניס.

פעילות קהילתית של החברה

כמידי שנה , החברה מארגנת מתנות חנוכה לילדים מאושפזים בבית החולים “שיבא- תל השומר”

דוחות כספיים לשנת 2018

לחץ כאן

דוחות כספיים לשנת 2019

לחץ כאן

דוחות כספיים לשנת 2020

לחץ כאן 

דוחות כספיים לשנת 2021

לחץ כאן 

דוחות כספיים לשנת 2022

לחץ כאן