רישום למאגר יועצים

ההרשמה למאגר היועצים נסגרת בתאריך 31.12.17.

רישום חדש יפורסם בקרוב .

הודעה על פתיחה ורישום מאגר יועצים.

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים המפורטים להלן:
test
 1. מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות הדוא"ל maagar@hacal.co.il תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בהמשך.
 2. תנאי סף לרישום במאגר הינו ניסיון עבודה של שנה אחת לפחות בתחום הרלוונטי
 3. מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר החברה. הזמנת עבודה והתקשרותה של החברה עם יועץ תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים ולדינים החלים על החברה.
 4. עדכון המאגר יבוצע לפחות פעם אחת בשנה וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר.
 5. החברה תהא רשאית לצאת לקבלת הצעות בתחומים שאינם מפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, והכל בהתאם להוראות כל דין.
 6. הצטרפות למאגר המתכננים תבוצע באופן הבא:
  • א. יש להוריד את טופסי הרישום להדפיסם ולמלא בהתאם. להורדת טופס הרישום וההסברים:
    <<לחצו כאן להורדה >>
  • ב. לאחר מילוי הטפסים עם הפרטים הנדרשים יש לחתום בחותמת וחתימה אישית ידנית ולסרוק את הקובץ למחשב המקומי בפורמט PDF
  • ג. יש למלא כראוי את טופס האונליין הבא ולצרף את קובץ הסריקה PDF מהמחשב.

להבהרה להגשת בקשות להכלל במאגר היועצים של החברה לחץ כאן