רישום למאגר יועצים

ההרשמה למאגר היועצים נפתחה ותסגר בתאריך 24.5.18.

הודעה על פתיחה, רישום ועדכון מאגר יועצים.

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ (להלן: החברה הכלכלית) מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים המפורטים להלן בחלוקה להתמחויות השונות. יש להגיש את הבקשה לרישום תוך ציון המקצוע וההתמחות ומסמכים תומכים. ניתן להירשם ליותר מהתמחות אחת. רישום לבקרת תכנון באחד מהתחומים מחייב התמחות בו . להלן פירוט התחומים:

מקצוע התמחות
1.      אדריכלות א.      גני ילדים
ב.      בתי ספר
ג.       מועדוני נוער
ד.      מוזיאונים
ה.      בתי כנסת
ו.        משרדים
ז.       איצטדיון ומגרשי ספורט
ח.      מבני תרבות ואודיטוריום
ט.      תכניות בינוי עיר, אב ומתאר
י.        אולמי ספורט
יא.    בקרת תכנון
2.      אדריכלות נוף א.      בתי עלמין
ב.      שצ"פים גנים ציבוריים
ג.       גנים משולבים, מזרקות
ד.      בקרת תכנון
3.      יועצי קרקע א.        ביסוס מבנים
ב.      מבנה כבישים
ג.       סקרי קרקע לתכנון
ד.      בקרת תכנון
4.      איכות סביבה ואקולוגיה א.      כללי
5.      איטום א.      כללי
6.      מים וביוב א.      תכנון מים וביוב למבנים
ב.      תשתיות ראשיות/ עירוניות
ג.       מכוני טיהור שפכים
ד.      בקרת תכנון
7.      קונסטרוקציה א.      מבנים (כללי)
ב.      גשרים בטון
ג.       גשרי פלדה
ד.      בתי עלמין קירות כוכים
ה.      בקרת תכנון
8.      בטיחות א.      בטיחות כללי
ב.      בטיחות אש
ג.       בטיחות עבודה
9.      מתכנני חשמל ותאורה א.      חדרי טרנספורמציה
ב.      מבנים כללי
ג.       תאורת חוץ
ד.      תאורת פנים
ה.      בקרת תכנון

 

10.  תנועה וכבישים א.      תנועה
ב.      כבישים
ג.       תב"ע
ד.      בקרת תכנון
11.  מיזוג אויר א.        כללי
ב.        בקרת תכנון
12.  אגרונומיה א.        כללי
ב.        סקרי עצים
ג.         העתקת עצים
13.  הידרולוגיה א.      ניקוז
ב.      סקרי הידרולוגיה
14.  עריכת מכרזים וכמאות א.      חישובי כמויות
ב.      עריכת מכרזים
15.  תקשורת א.      כללי
16.  יועצים כלכליים א.      כללי
17.  יועצים משפטיים א.      כללי
ב.      הסכמי גג
ג.       ייצוג משפטי
ד.      עבודה שוטפת מול תאגידים עירוניים
18.  אלומיניום א.      כללי
19.  מטבחים א.      כללי
20.  מזרקות א.      כללי
21.  מעליות א.      כללי
22.  בריכות ומערכות מים א.      כללי
23.  קרינה א.      כללי
24.  יעוץ תרמי א.      כללי
25.  הבטחת איכות א.      כללי

 

  1. מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות הדוא"ל maagar@hacal.co.il תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בהמשך.
 • יודגש כי מאגר זה הינו מאגר לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 והעדכונים לו כפי שיבוצעו מעת לעת, וכן הנחיות משרד הפנים בדבר התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.
 • יודגש כי אין במאגר זה כדי לגרוע מזכותה של החברה הכלכלית להתקשר עם יועצים ממאגר היועצים של עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או מאגר החברה למשק וכלכלה.
 • תנאי סף לרישום במאגר הינו ניסיון עבודה של חמש שנים לפחות בתחום הרלוונטי

 

  1. מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר החברה. הזמנת עבודה והתקשרותה של החברה עם יועץ תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים ולדינים החלים על החברה.
  2. עדכון המאגר יבוצע לפחות פעם אחת בשנה וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר.
 • החברה תהא רשאית לצאת לקבלת הצעות בתחומים שאינם מפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, והכל בהתאם להוראות כל דין.
 • הצטרפות למאגר המתכננים תבוצע באופן הבא:
  1. יש להוריד את טופסי הרישום להדפיסם ולמלא בהתאם. להורדת טופס הרישום וההסברים :                        לחץ כאן להורדה
  2. לאחר מילוי הטפסים עם הפרטים הנדרשים יש לחתום בחותמת וחתימה אישית ידנית ולסרוק את הקובץ למחשב המקומי בפורמט PDF.
  3. יש למלא כראוי את טופס האונליין הבא ולצרף את קובץ הסריקה PDF מהמחשב.